กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group)

รายละเอียด
สำนักบริหารจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group) เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี โดยในกิจกรรมเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. สุจินต์ จินายน บรรยายหัวข้อ "Maejo Beyond 2020" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ศูนย์กล้วยไม้ ชั้น 5
  • ประกาศเมื่อ : 5/3/2562 11:27:50
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image