กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับคณาจารย์

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
  • ประกาศเมื่อ : 12/9/2561 11:13:22
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image