กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์"

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์" ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการเรียนรู้บทเรียน หลังจากที่นักศึกษาเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังสามารถมีช่องทางในการเข้าถึงบทเรียนที่ผู้สอนได้ทำการบันทึกในระบบ LMS โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภวรรณ สัจจากุล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ศร301 อาคารเรียนรวม 70 ปี
  • ประกาศเมื่อ : 10/8/2561 15:56:15
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image