กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในเรื่องการเรียนการสอน และการลงทะเบียนของนักศึกษา ผ่านระบบจัดการแผนการศึกษา ระบบจัดการตารางเรียน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดตารางเรียน-สอน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ณ ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี
  • ประกาศเมื่อ : 1/6/2561 15:51:15
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image