กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตแม่โจ้แพร่ฯ

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จ.แพร่ วิทยากร: รองศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร โดย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ให้เกียรติมาเปิดและเข้าร่วมโครงการ
  • ประกาศเมื่อ : 28/3/2561 9:18:42
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image