กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชุม

หัวข้อ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์
  • ประกาศเมื่อ : 21/12/2560 15:19:07
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image