กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับคณะ/หลักสูตร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมโครงการ และได้รับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากคณะต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของแต่ละโรงเรียน ในการรับเข้านักศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยจัดโครงการเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะภายในมหาวิทยาลัย
  • ประกาศเมื่อ : 31/10/2560 13:48:26
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image