กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

รายละเอียด
บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ หรือนักศึกษาต่างชาติที่มาใช้บริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ภาษา และ Mr.Bill Madden เป็นผู้ทำการสอน โดยมีการเรียนการสอนสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา
  • ประกาศเมื่อ : 22/9/2560 14:02:41
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image