กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานห้องเรียน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานห้องเรียน Smart Classroom ภายในอาคารเรียนรวม 80 ปี ซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สนิท สิทธิ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
  • ประกาศเมื่อ : 5/7/2560 16:55:07
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image