กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงาน และให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาใช้ในการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 5/5/2560 11:11:39
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image