กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2)

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมี ผศ.ดร. ภูสิต ปุกมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด
  • ประกาศเมื่อ : 29/3/2560 14:48:25
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image