กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชุม

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดการประชุมบุคลากรสำนักเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดการประชุมบุคลากรสำนัก เพื่อแจ้งการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรสำนักรับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคาร อำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 17/3/2560 9:28:42
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image