กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2559

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน และคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใน อาจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัคนา วัฒนะชีวะกุล และคุณอริศรา สิงห์ปัน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
  • ประกาศเมื่อ : 13/12/2559 10:02:35
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image