กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการระดมความคิดเห็น "หลักสูตรกับการจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการระดมความคิดเห็น "หลักสูตรกับการจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยมีผู้สอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปรุงปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพฯ
  • ประกาศเมื่อ : 1/11/2559 16:00:44
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image