กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการเพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สู่ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ "Future Classroom"

รายละเอียด
สำนักบริหารจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Future Classroom" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  • ประกาศเมื่อ : 17/10/2559 16:20:06
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image