กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารจัดโครงการ "การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้นักศึกษาในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome)"

รายละเอียด
สำนักบริหารจัดโครงการ "การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้นักศึกษาในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome)" เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้กับนักศึกษาในระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมจากคณาจารย์ที่รับผิดชอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประกาศเมื่อ : 7/10/2559 14:28:01
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image