กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานการจัดกิจกรรมการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 7/10/2559 10:41:17
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image