กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาค 1/2559

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้การสอบกลางภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.สนิท สิทธิ รอง ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 22/9/2559 14:41:22
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image