กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ "การสร้างทีมงานเพื่อการบริหารเชิงรุก"

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ "การสร้างทีมงานเพื่อการบริหารเชิงรุก" เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นทีมมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการบริการที่ดีขึ้น และการบริหารจัดการภายในสำนักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณปรารถนา ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการงานทั่วไป (ภูมิภาค) ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ
  • ประกาศเมื่อ : 21/9/2559 10:20:53
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image