กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบ่มเพาะผู้สอนเพื่อการการสอนในศตวรรษที่ 21

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบ่มเพาะผู้สอนเพื่อการการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ผ่านการประกวดนวัตกรรมกระบวนการเรียนการสอน ให้มีแนวทางในการพัฒนาสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชการ ให้เกียรติเปิดโครงการ
  • ประกาศเมื่อ : 16/9/2559 10:29:26
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image