กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สรุปโครงการ "การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 หลักสูตรที่มีคุณภาพระดับดีมาก"

รายละเอียด
สรุปผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ "การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับดีมาก" เพื่อเป็นการสรุปผลของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ในโครงการต่อไป เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องควีนสิริกิตต์ อาคารกล้วยไม้
  • ประกาศเมื่อ : 30/8/2559 13:40:54
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image