กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมี รศ. พญ. ปรียานุช แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้การบรรยาย เมื่อวันที่ 8-9 มิ.ย. 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ
  • ประกาศเมื่อ : 15/6/2559 14:38:15
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image