กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 2558 ตามเกณฑ์ AUN QA

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 2558 และมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) ตามเกณฑ์ AUN QA โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ และ ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุทธีกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีตัวแทนหลักสูตร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพฯ
  • ประกาศเมื่อ : 26/5/2559 16:07:10
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image