กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ กล่าวเปิดโครงการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา และกระตุ้นการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ ทักษะ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนแนวใหม่ เพื่อให้การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome, CLOs) บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLOs)

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนในระบบจำนวน 101 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักวิชาการศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข และแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom โดยในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการแบ่งกลุ่มตามหลักสูตร
  • ประกาศเมื่อ : 6/10/2563 15:35:28
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image