กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดอบรม หัวข้อการพัฒนาโมดูลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ (OBE)

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนา Module การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ : OBE โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช , ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และฝึกอบรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
  • ประกาศเมื่อ : 5/10/2563 16:24:01
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image