กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ (PSF)

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Standards Framework) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ปานรัตน์ และอาจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ อาจารย์มืออาชีพและความก้าวหน้าในสายการสอน และหัวข้อ การพัฒนาทักษะการสอนสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
  • ประกาศเมื่อ : 17/9/2563 16:49:00
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image