กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "ทักษะการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ"

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ "ทักษะการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รักษาการคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  • ประกาศเมื่อ : 1/9/2563 15:40:29
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image