กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2

รายละเอียด
โครงการ“การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกำหนด และผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ให้เกียรติบรรยาย เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 5/2/2563 14:14:39
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image