กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3

รายละเอียด
โครงการ“การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกำหนด และผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านดังนี้ 1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ และ 3.นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา สังกัด สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยาย และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 80-309 อาคารแม่โจ้ 80 ปี
  • ประกาศเมื่อ : 5/2/2563 13:48:05
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image