กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชุม

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ StartUp"

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ Startup" เพื่อเป็นการให้ข้อมูลในการนำงานวิจัย หรือการพัฒนางานวิจัย รวมไปถึงหัวข้อโปรเจคของนักศึกษา พัฒนาสู่การเป็น StartUp โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
  • ประกาศเมื่อ : 19/12/2562 14:32:54
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image