กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA ครั้งที่ 2

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรร่วม ณ ห้องประชุมข้าวสาลี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
  • ประกาศเมื่อ : 7/10/2562 18:37:05
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image