กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรร่วม ณ ห้องประชุมข้าวสาลี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
  • ประกาศเมื่อ : 3/10/2562 14:15:33
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image