กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ รวมไปถึงระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการงานด้านหลักสูตร และสหกิจศึกษา เพื่อนำมาเทียบเคียงและปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป
  • ประกาศเมื่อ : 23/8/2562 15:42:55
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image