กิจกรรมสำนัก กิจกรรมสำนัก

กิจกรรมสำนัก

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกันมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ :15/1/2564
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะกรรมการบริหารโครงการ ติดตามและประเมินหลักสูตร Non-degree โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ

  กิจกรรมวันที่ :3/12/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ :2/12/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  พิธีลงนามสัญญารับทุนและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุน ป.ตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

  กิจกรรมวันที่ :1/12/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

  กิจกรรมวันที่ :26/11/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหาร จัดโครงการกิจกรรมในหัวข้อ การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ :16/11/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการกิจกรรมในหัวข้อ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต

  กิจกรรมวันที่ :15/11/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

  กิจกรรมวันที่ :6/11/2563
 • img

  ร่วมกิจกรรม

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้อง จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

  กิจกรรมวันที่ :4/11/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

  กิจกรรมวันที่ :1/10/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดอบรม หัวข้อการพัฒนาโมดูลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ (OBE)

  กิจกรรมวันที่ :23/9/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ (PSF)

  กิจกรรมวันที่ :17/9/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการสัมมนา หัวข้อ "ทักษะการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ"

  กิจกรรมวันที่ :27/8/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3

  กิจกรรมวันที่ :1/2/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2

  กิจกรรมวันที่ :30/1/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมวันที่ :23/1/2563
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ StartUp"

  กิจกรรมวันที่ :18/12/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ และมอบรางวัลโครงการสหกิจดีเด่น

  กิจกรรมวันที่ :11/12/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์

  กิจกรรมวันที่ :27/11/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาหัวข้อ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63"

  กิจกรรมวันที่ :25/11/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะเข้าประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

  กิจกรรมวันที่ :30/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  กิจกรรมวันที่ :7/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA ครั้งที่ 2

  กิจกรรมวันที่ :7/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA

  กิจกรรมวันที่ :2/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning 4.0 เพื่อก้าวสู่ยุค 5G

  กิจกรรมวันที่ :14/8/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  กิจกรรมวันที่ :25/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ม.นครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom อาคาร 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ :23/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ :9/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4

  กิจกรรมวันที่ :15/6/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกที่ร่วมโครงการ

  กิจกรรมวันที่ :11/6/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4

  กิจกรรมวันที่ :31/5/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และ PSF

  กิจกรรมวันที่ :19/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill

  กิจกรรมวันที่ :6/3/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการ และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ :1/3/2562
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมวันที่ :24/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group)

  กิจกรรมวันที่ :22/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสำนักบริหารฯ

  กิจกรรมวันที่ :21/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO

  กิจกรรมวันที่ :7/2/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ :8/1/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ" และพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

  กิจกรรมวันที่ :19/12/2561
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ สัมมนา และปาฐกถา งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

  กิจกรรมวันที่ :13/12/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ :30/11/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสอบปลายภาค 1/2561

  กิจกรรมวันที่ :10/10/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบอรมการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  กิจกรรมวันที่ :24/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ คลีนิคหลักสูตรฯ

  กิจกรรมวันที่ :20/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561

  กิจกรรมวันที่ :17/9/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับคณาจารย์

  กิจกรรมวันที่ :30/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ :23/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 2561 ม.อ. วิชาการ

  กิจกรรมวันที่ :17/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์"

  กิจกรรมวันที่ :8/8/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ :24/7/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

  กิจกรรมวันที่ :30/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการศึกษาดูงานกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  กิจกรรมวันที่ :25/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ จิตสำราญ งานสัมฤทธิ์

  กิจกรรมวันที่ :24/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเยียมชมศึกษาดูงาน สำนักฯ

  กิจกรรมวันที่ :3/5/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตแม่โจ้แพร่ฯ

  กิจกรรมวันที่ :27/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร

  กิจกรรมวันที่ :6/3/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 2

  กิจกรรมวันที่ :19/1/2561
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 1

  กิจกรรมวันที่ :11/1/2561
 • img

  ประชุม

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ :21/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ :14/12/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กิจกรรมวันที่ :21/11/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมวันที่ :28/9/2560
 • img

  ร่วมกิจกรรม

  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ :22/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันที่ :18/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ

  กิจกรรมวันที่ :15/9/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

  กิจกรรมวันที่ :24/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมบุคลากรสำนักและต้อนรับคณะผู้บริหาร

  กิจกรรมวันที่ :21/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ :5/7/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

  กิจกรรมวันที่ :14/6/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ :25/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  กิจกรรมวันที่ :4/5/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมเดินขบวนในงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ :28/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาค 2/2559

  กิจกรรมวันที่ :27/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ :25/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศึกษาดูงานด้านแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  กิจกรรมวันที่ :24/4/2560
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประชุมเพื่อหารือ แนวทางปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน

  กิจกรรมวันที่ :5/4/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2)

  กิจกรรมวันที่ :29/3/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสำนักฯ

  กิจกรรมวันที่ :17/3/2560
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดการประชุมบุคลากรสำนักเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ

  กิจกรรมวันที่ :14/3/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  กลุ่มบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

  กิจกรรมวันที่ :23/2/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ "อบรมการใช้งาน smart classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี"

  กิจกรรมวันที่ :6/1/2560
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการบริหารด้านและการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

  กิจกรรมวันที่ :29/12/2559
 • img

  ประชุม

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ศึกษาดูงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ :9/12/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2559

  กิจกรรมวันที่ :8/12/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ นศ."

  กิจกรรมวันที่ :22/9/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาค 1/2559

  กิจกรรมวันที่ :22/9/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ "การสร้างทีมงานเพื่อการบริหารเชิงรุก"

  กิจกรรมวันที่ :19/9/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการการบริหารทรัพยากรสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  กิจกรรมวันที่ :13/9/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบ่มเพาะผู้สอนเพื่อการการสอนในศตวรรษที่ 21

  กิจกรรมวันที่ :8/9/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  กิจกรรมวันที่ :31/8/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรพบผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  กิจกรรมวันที่ :31/8/2559
 • img

  ร่วมกิจกรรม

  งานรับเข้า ร่วมให้ข้อมูลการรับสมัคร ในโอกาสที่ รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ :30/8/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยในกำกับ)

  กิจกรรมวันที่ :25/8/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สรุปโครงการ "การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 หลักสูตรที่มีคุณภาพระดับดีมาก"

  กิจกรรมวันที่ :19/8/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบริหารด้านแผนฯ และการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

  กิจกรรมวันที่ :18/8/2559
 • img

  ร่วมกิจกรรม

  งานรับเข้า ร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ 2559 PSU Open House

  กิจกรรมวันที่ :17/8/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและการแสดงผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"

  กิจกรรมวันที่ :10/8/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี เพิ่มเติม

  กิจกรรมวันที่ :4/8/2559
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ เสวนานโยบายวิชาการและแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  กิจกรรมวันที่ :29/7/2559