เกี่ยวกับสำนัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ คณะกรรมการประจำสำนัก

ประวัติความเป็นมา

History

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดตั้งส่วนงานภายใน เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยยุบรวมกองบริการการศึกษา และสำนักงานบัณฑิตศึกษาเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ในรูปแบบกลุ่มภารกิจ เดิมกองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับการก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปีการศึกษา 2518 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรื่อนในมหาวิทยาลัย (กม.) ให้เป็นหน่วยงานระดับกลาง เมื่อปีการศึกษา 2525 ปัจจุบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยยศสุข ชั้น 3

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นองค์กรส่งเสริมนวัตกรรมด้านวิชาการและให้บริการเชิงรุก

พันธกิจ

Mission
  • ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์และนวัตกรรมการเรียนการสอน
  • พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  • พัฒนานวัตกรรมงานทะเบียน ประมวลผลและการรับนักศึกษา

วัตถุประสงค์

Objective
  • เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
  • เพื่อให้ได้นักศึกษารับเข้าที่มีคุณภาพและตรงตามเป้าหมาย
  • เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  • เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว

จรรยาบรรณบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

Ethics
  • พึงบริการนักศึกษาและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ
  • พึงรักษาข้อมูลนักศึกษา และผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ
  • ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระทำหรือมิกระทำอันใด

ทำเนียบคณะกรรมการประจำสำนัก

Committee