คู่มือการใช้งานระบบ คู่มือการใช้งานระบบปลอดหนี้นักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบปลอดหนี้นักศึกษา


- เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกระบบ "ปลอดหนี้นักศึกษา"

- โดยนักศึกษาที่จะใช้ระบบปลอดหนี้นักศึกษาได้นั้น จะต้องมีสถานะนักศึกษาเป็น 40 : สำเร็จการศึกษา เท่านั้น ตรวจสอบสถานะนักศึกษา

img

- ตรวจสอบหนี้นักศึกษาในแต่ละส่วน โดยแบ่งหนี้สินออกเป็น 4 รายการ คือ

      1. หนี้สินกองคลัง (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

      2. หนี้สินสำนักหอสมุด (ค่าปรับ)

      3. หนี้สินทั่วไปจากแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

      4. หนี้สินค่าขอเอกสารออนไลน์

- หากนักศึกษามีหนี้ในส่วนใดๆ ให้ดำเนินการชำระหนี้ของนักศึกษาให้เรียบร้อย

img

- พิมพ์ใบปลอดหนี้ นักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบปลอดหนี้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีหนี้ค้างในส่วนใดๆ

- ทำการพิมพ์ใบปลอดหนี้ออกทางเครื่องพิมพ์ นำใบปลอดหนี้ไปยื่นรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข

img

- ตัวอย่างนักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ จะไม่สามารถทำการพิมพ์ใบปลอดหนี้ได้

img