ข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ ภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ข้อมูลสถิติด้านนักศึกษา
• สถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
• สถิติจำนวนนักศึกษารับเข้า
• สถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
• สถิติจำนวนนักศึกษาเกียรตินิยม
• สถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน(แยกตามชั้นปี)
• สถิติจำนวนนักศึกษาตามปี ภาค(แยกชั้นปี)
• สถิติจำนวนนักศึกษาแยกคณะ
• สถิติจำนวนนักศึกษาแยกระดับ
• สถิติจำนวนนักศึกษาแยกคณะ(ข้อมูลสำหรับทำ SAR)
ข้อมูลสถิติด้านรายวิชา
• สถิติจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
 
 
 
 
   
ข้อมูลสถิติด้านลงทะเบียน
• สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ในแต่ละภาคการศึกษา
• สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน รายภาค(แยกคณะ ชั้นปี)
 
 
 
ข้อมูลสถิติสำเร็จการศึกษา
• สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามช่วงวันที่(แยกคณะ)
• สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ตามช่วงวันที่(แยกคณะ)
• สถิติจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(รอบปีการศึกษาเดิม มิ.ย. - พ.ค.)