หัวข้อโครงการสัมมนา (กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE)  
หมวดหมู่ : ไม่ระบุหมวดหมู่
วันที่ : วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  เวลา 08:00-16:30 น. สถานที่ : โรงแรมธาริส อาร์ท
วิทยากร : รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / จนท. ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนรับ : 36/80 [ ดูรายชื่อ ]    [ ลงทะเบียน ]   [ ไม่มีไฟล์กำหนดการ ]