ประกาศ : เปิดรายวิชาใหม่

ศท 440 ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์ รับจำนวน 40 คน เรียนวันจันทร์,พฤหัสบดี เวลา 10.30-12.00 น.
ศท311 การจัดการนันทนาการ เรียนวันพุธ ศุกร์ 13.00-15.00 น. รับ 60 คน
 

ประกาศ : แจ้งเวลาเรียน

ศป641 กลุ่มปริญญาโท สมทบ1 (สำหนับ นศ. คณะบริหารธุรกิจ สอนโดย รศ.นภาพร เมฆขยาย)
เรียนวันเสาร์-อาิทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. และเวลา 13.00-17.00 น. ในวันที่ 15, 16, 22, 23, 29, 30 กันยายน และวันที่ 6, 7 ตุลาคม 2555
 

ประกาศ : เปลี่ยนเวลาเรียน

ทอ202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาฯ เดิมเรียน อังคาร, ศุกร์ 08.00-10.00 น. เปลี่ยนเป็น จันทร์ , พฤหัส 10.00-12.00 น.
ฟส108 ฟิสิกส์ทันโลก กลุ่ม2 เดิมเรียน อังคาร, ศุกร์ 11.00-12.30 น. เปลี่ยนเป็น พุธ 12.00-15.00 น.
บธ342 การบริหารการดำเนินงานและการผลิต เดิมเรียน จันทร์, พฤหัสฯ 08.00-10.00 น. เปลี่ยนเป็น พฤหัสฯ 13.00-17.00 น. ห้อง BA402
 

ประกาศ : วันเริ่มเปิดการเรียน การสอน

วพ361 วัชพืชในสนามหญ้า เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป
ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค กลุ่ม 1 เริ่มเรียนวันอังคารที่ 12 มิ.ย. เป็นต้นไป
กต330 การจัดการช่องทางการตลาด กลุ่ม 1,2 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. เป็นต้นไป
กต240 ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด กลุ่ม 2 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. เป็นต้นไป
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ทุกกลุ่มเรียน เริ่มเรียนวันที่ 14 มิ.ย. เป็นต้นไป
ชว210 พฤกษศาสตร์ เริ่มเรียนวันที่ 8 มิ.ย. สำหรับ นศ.ตกค้าง ให้ติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อตกลงเวลาเรียนและสำรองที่นั่งในวัน-เวลาที่กำหนด
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต กลุ่ม 3,5,12,17 เริ่มเรียนในวันที่ 13 มิ.ย.
ศท 311 การจัดการนัทนาการ กลุ่ม 1 เริ่มเรียนในวันที่ 13 มิ.ย. เรียนกับ ผศ.ดร.นราภรณ์  ขันธบุตร
 
คม250 เคมีอินทรีย์ ทุกกลุ่มเรียน
***ภาคบรรยาย : เริ่มเข้าเรียนในสัปดาห์ที่ 11-12 มิ.ย. (ตามวัน-เวลาที่ลงทะเบียน)
***ภาคปฏิบัติ : นศ.ที่ลงทะเบียนทุกคน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรายวิชา คม250 เพื่อยืนยันและจัดกลุ่มในการทำปฏิบัติการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11-15 มิ.ย.
เวลา 09.00-15.00 น. ห้อง 1102 อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ (หาก นศ. ไม่ทำการยืนยันภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีชื่อในกลุ่มทำปฏิบัติการ)
 

ประกาศ : เปลี่ยนห้องเรียน

ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2 ย้ายไปเรียนห้อง EC302 อาคารเศรษฐศาสตร์
 
 

ประกาศ : ปิดรายวิชา ปิดกลุ่ม

พส467 การจัดและตกแต่งดอกไม้ ปิดรายวิชาเรียน
สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ปิดรายวิชาเรียน
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต กลุ่ม 24 ปิดกลุ่ม
คม102 กลุ่ม 5 ปิดกลุ่มการเรียน ให้ นศ. ในกลุ่มนี้เปลี่ยนไปลงที่กลุ่มอื่นแทน