โครงสร้างหลักสูตร/PROGRAM STRUCTURE
หลักสูตร/program 488024 : บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะ/faculty มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ระดับ/level ปริญญาตรี ปกติ
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4)
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 45
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 บช111 การบัญชีขั้นต้น 3 (3-0-6)
 บช151 การภาษีอากร 3 (3-0-6)
 บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี 3 (3-0-6)
 บธ301 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
 กต200 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
 ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6)
 ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)
 คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 คศ105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
 ศท246 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2 3 (2-2-5)
 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1 3 (2-2-5)
 กง201 การเงินธุรกิจ 3 (2-2-5)
 ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6)
 ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-1)
 สธ101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
 บธ342 การบริหารการดำเนินงานและการผลิต 3 (2-2-5)
 บธ301 องค์การและการจัดการ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 บช211 การบัญชีขั้นกลาง 1 3 (3-0-6)
 บช212 การบัญชีขั้นกลาง 2 3 (3-0-6)
 บช221 การบัญชีต้นทุน 3 (3-0-6)
 บช222 การบัญชีบริหาร 3 (3-0-6)
 บช331 การตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6)
 บช332 การสอบบัญชี 3 (3-0-6)
 บช342 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)
 บช351 การบัญชีภาษีอากร 3 (3-0-6)
 บช499 สัมมนาการบัญชี 3 (3-0-6)
 มจ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 มจ499 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 บช311 การบัญชีขั้นสูง 1 3 (3-0-1)
 บช411 การบัญชีขั้นสูง 2 3 (3-0-1)
 บช341 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3 (2-2-5)
 บช412 การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์ 3 (3-0-1)
 มจ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 มพ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 มพ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 มพ499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 บช322 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3 (3-0-9)
 บช343 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 3 (2-2-5)
 บช431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)
 บช432 การบัญชีนิติเวช 3 (3-0-6)
 บช441 การสื่อสารข้อมูลทางการบัญชี 3 (2-2-5)
 บช442 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)
 บช443 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)
 บช451 การวางแผนภาษีอากร 3 (3-0-6)
 บช452 ปัญหาการภาษีอากร 3 (3-0-6)
 บธ406 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (2-2-5)
 บช312 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (3-0-1)
 บช313 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (3-0-1)
 บช314 การบัญชีระหว่างประเทศ 3 (3-0-1)
 บช315 การบัญชีสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-1)
 บช321 การบริหารต้นทุน 3 (3-0-1)
 กง305 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (2-2-5)

วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ผษ200 บัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอุดมคติ 3 (2-3-1)
 ศท103 หลักพุทธธรรม 3 (3-0-0)
 ศท311 การจัดการนันทนาการ 3 (2-2-1)
 ศท331 คติชนวิทยา 3 (3-0-0)
 บธ494 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (2-2-5)
 บธ430 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล 3 (3-0-0)
 ทพ200 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3 (2-3-5)