ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการเปิดรับตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการกรอกข้อมูลสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อลงทะเบียนผู้สมัคร และกรอกข้อมูลสมัครให้ครบทุกด้านตามแบบฟอร์ม
ผู้สมัครต้องยืนยันข้อมูลสมัคร หลังจากกรอกข้อมูลสมัครครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว (หากยืนยันข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
ขั้นตอนที่ 3
ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร พร้อมกับใบชำระเงินจากเว็บไซต์
นำใบชำระเงินไปชำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือชำระที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง
ลงลายมือชื่อในใบสมัคร ติดรูป และแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน
จากนั้นนำส่งใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง
หรือจัดส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
ขั้นตอนที่ 4
รอประกาศผลการรับสมัครในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
 
หากท่านอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยกดปุ่มด้านล่าง
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้