กำหนดการประจำภาคเรียนที่   2/2560
กำหนดการวันที่ถึงวันที่หมายเหตุacadyearsemester
สมัครผ่านไปรษณีย์26/6/25602/11/2560-25602
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ใบสมัคร26/6/25606/11/2560-25602
ชำระเงินค่าสมัครที่ ธ.กรุงเทพ ทุกสาขา26/6/25602/11/2560-25602
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง26/6/25602/11/2560-25602
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ6/10/25602/11/2560-25602
ประกาศผลคัดเลือก30/10/256030/10/2560-25602
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า28/9/25602/11/2560-25602
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือ28/9/25602/11/2560-25602
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้