หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เลือกระดับ
ระดับคณะสาขาวิชาแผน
ปริญญาโทผลิตกรรมฯGeosocial Based Sustainable Developmentแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯGeosocial Based Sustainable Developmentแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯHorticultureแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯHorticultureแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯSoil Sciencesแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯSoil Sciencesแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯSustainable Land Use and Natural Resource Managementแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯปฐพีศาสตร์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯปฐพีศาสตร์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพัฒนาทรัพยากรชนบทแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพืชไร่แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพืชไร่แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพืชสวนแบบ 1.1 (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพืชสวนแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯพืชสวนแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯอารักขาพืชแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทผลิตกรรมฯอารักขาพืชแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิศวกรรมฯเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิศวกรรมฯเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิศวกรรมฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิศวกรรมฯวิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิศวกรรมฯวิศวกรรมอาหารแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิศวกรรมฯวิศวกรรมอาหารแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก(1) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแผน ข (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่าย
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่าย
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทบริหารศาสตร์นโยบายและการบริหารธสาธารณะแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทบริหารศาสตร์นโยบายและการบริหารธสาธารณะแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทบริหารศาสตร์นโยบายและการบริหารธสาธารณะแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทบริหารศาสตร์นโยบายและการบริหารธสาธารณะแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทบริหารศาสตร์นโยบายและการบริหารธสาธารณะแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจการบัญชีแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจการบัญชีแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทท่องเที่ยวTourism Developmentแบบ 1.1 (ภาคปกติ)
ปริญญาโทท่องเที่ยวTourism Developmentแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทท่องเที่ยวTourism Developmentแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทประมงเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทประมงเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์Applied Economicsแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์Applied Economicsแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์Applied Economicsแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทบัณฑิตฯสหวิทยาการเกษตรแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทบัณฑิตฯสหวิทยาการเกษตรแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทบัณฑิตฯสหวิทยาการเกษตรแผน ข (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์Social and Human Developmentแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์Social and Human Developmentแผน ก แบบ ก(1) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์Social and Human Developmentแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์Social and Human Developmentแผน ข (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์พัฒนาสังคมและมนุษย์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์พัฒนาสังคมและมนุษย์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์พัฒนาสังคมและมนุษย์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์พัฒนาสังคมและมนุษย์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์พัฒนาสังคมและมนุษย์แผน ข (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์พัฒนาสังคมและมนุษย์แผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์ภาษาเพื่อการพัฒนาแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทศิลปศาสตร์ภาษาเพื่อการพัฒนาแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทพลังงานฯRenewable Energy Engineeringแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯRenewable Energy Engineeringแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯRenewable Energy Engineeringแผน ข (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแบบ 1.1 (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแบบ 2.1 (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแผน ก แบบ ก(1) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแผน ข (ภาคปกติ)
ปริญญาโทพลังงานฯวิศวกรรมพลังงานทดแทนแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทสารสนเทศฯDigital Communicationแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทสารสนเทศฯDigital Communicationแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทสารสนเทศฯการสื่อสารดิจิทัลแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทสารสนเทศฯการสื่อสารดิจิทัลแผน ข (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทสถาปัตยฯการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสถาปัตยฯการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสถาปัตยฯการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสถาปัตยฯการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสถาปัตยฯการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อมแผน ข (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสัตวศาสตร์ฯการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสัตวศาสตร์ฯการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสัตวศาสตร์ฯการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโทสัตวศาสตร์ฯสัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)
ปริญญาโทสัตวศาสตร์ฯสัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้