ข่าวประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการ
กำหนดการวันที่ถึงวันที่หมายเหตุacadyearsemester
สมัครผ่านไปรษณีย์28/5/2561 0:00:0030/10/2561 0:00:00-25612
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ใบสมัคร28/5/2561 0:00:0014/11/2561 0:00:00-25612
ชำระเงินค่าสมัครที่ ธ.กรุงเทพ ทุกสาขา28/5/2561 0:00:0028/9/2561 0:00:00-25612
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง28/5/2561 0:00:0028/9/2561 0:00:00-25612
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ5/10/2561 0:00:0011/6/2561 0:00:00-25612
ประกาศผลคัดเลือก30/10/2561 0:00:0030/10/2561 0:00:00-25612
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า30/10/2561 0:00:0011/6/2561 0:00:00-25612
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือ15/6/2561 0:00:0015/6/2561 0:00:00-25612
คำอธิบาย
- ภาคปกติเป็นการใช้เวลาศึกษาในวันจันทร์ – ศุกร์
- ภาคพิเศษเป็นการใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์ - อาทิตย์
หลักสูตรปริญญาเอก
- แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น เพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
- แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หลักสูตรปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก (๑) เป็นแผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก (๒) เป็นแผนการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสร้างนักวิจัยให้ มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีหน่วยกิตการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
- แผน ข ทำปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ เป็นแผนการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสร้างนักวิชาการชั้นสูง ให้มีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ โดยมีหน่วยกิตการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้