ข่าวประกาศ

about img

เอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงิน

สำหรับบัณฑิตที่รายงานตัวแต่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอคืนเงินได้

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
2. สำเนาหน้า Book Bank ธนาคาร (ถ้ามี กรุงไทย จะดำเนินการได้เร็วกว่าธนาคารอื่น)
3. ใบเสร็จรับเงิน (จะมีให้ดาวน์โหลด ให้บัณฑิตเซ็นลายมือชื่อให้เรียบร้อย)
ส่วนขั้นตอนการส่งเอกสาร จะแจ้งให้บัณฑิตทราบอีกครั้ง