โปรดอ่านรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไข
  - ข้าพเจ้ากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. และจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556 แน่นอน

- ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา/แผนกวิชา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

   
          หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงนี้แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยวิธีการคัดเลือกอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีก

          หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า และพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคุณสมบัติที่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยยกเลิกใบสมัครของข้าพเจ้าในการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทันที

          และข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่ข้าพเจ้าได้ชำระไปแล้ว