โปรดอ่านรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไข
  - ข้าพเจ้ากำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. และจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556 แน่นอน

- ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่มี
    แผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีเกรดเฉลี่ย GPAX. ไม่ต่ำกว่า 2.25
    หรือ แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ และมีเกรดเฉลี่ย GPAX. ไม่ต่ำกว่า 2.50
    หรือ แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-สังคม/ทั่วไป และมีเกรดเฉลี่ย GPAX. ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
    ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม และมีเกรดเฉลี่ย GPAX. ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- ข้าพเจ้าจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ดังวันและเวลาต่อไปนี้
          สอบข้อเขียน
          : เวลา 9.00 - 12.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2556
          สอบสัมภาษณ์
          : เวลา 13.00 - 17.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2556
              กรณีมีผู้เข้าสอบมากกว่า 100 คน จะแบ่งการสอบสัมภาษณ์ 2 วัน
          สถานที่สอบ : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

   
          หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงนี้แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยวิธีการคัดเลือกอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และระบบกลาง (Admissions)ได้อีก

          หากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกและได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ อีกครั้งในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) บนเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 เท่านั้น

          หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า และพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคุณสมบัติที่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยยกเลิกใบสมัครของข้าพเจ้าในการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทันที

          และข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่ข้าพเจ้าได้ชำระไปแล้ว