ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-873-169 โทรสาร 053-873-161
หลักสูตร 4 ปี : สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการประมง | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี): สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการประมง
 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช (2 ปี)        
ชื่อ
   
ชื่อสกุล  
Name
   
LastName      
รหัสบัตรประชาชน  
วัน/เดือน/ปี เกิด
 
อายุ ปี     
จังหวัดเกิด   เชื้อชาติ      
สัญชาติ   ศาสนา      
E-Mail   เบอร์โทรบ้าน   เบอร์โทรมือถือ  
ชื่อบิดา  ยศ(ถ้ามี)    ชื่อ   นามสกุล   เบอร์โทรมือถือ  
ชื่อมารดา  ยศ(ถ้ามี)    ชื่อ   นามสกุล   เบอร์โทรมือถือ  
 
เลขที่       หมู่ที่       ซอย       ถนน  
 
 
ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์      
แผนการเรียน
  
เกรดเฉลี่ย    เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2
เลือกจังหวัด        
เลือกโรงเรียน
โรงเรียน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต    
จังหวัด รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมดังนี้   (กรุณากรอกแบบสำรวจเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน)  
  ผู้สมัครมีความประสงค์จะกู้เงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือไม่
 
  ปัจจุบันผู้สมัครมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์แบบพกพา (LapTop / NetBook)  เป็นของตนเองหรือไม่
 
     
     
     
     
 
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท , ป.เอก) กลุ่มรับบุคคลเข้าในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี การศึกษา
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา งานประชาสัมพันธ์ webthaidd.com
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ วิทยุเพื่อการศึกษา ดินแดนปัญญาชน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร (องค์การมหาชน) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิชาการ.คอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ eduzones.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน