ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-873-169 โทรสาร 053-873-161
หลักสูตร 4 ปี : สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการประมง | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี): สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการประมง
 
   
 
รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตร 4 ปี
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 
     
รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตร 4 ปี  เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 
   
 
     
 
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท , ป.เอก) กลุ่มรับบุคคลเข้าในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี การศึกษา
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา งานประชาสัมพันธ์ webthaidd.com
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ วิทยุเพื่อการศึกษา ดินแดนปัญญาชน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร (องค์การมหาชน) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิชาการ.คอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ eduzones.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน