ใบปลอดหนี้
 
รหัสนักศึกษา : 
ชื่อ-นามสกุล : 
ระดับ : 
คณะ : 
สาขา : 
สถานะ : 
 
รายการหนี้สิน
นักศึกษาไม่มีหนี้สินค้างชำระ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในเว็บไซต์ reg.mju.ac.th หากมีรายชื่อ
ให้พิมพ์ใบปลอดหนี้ ไปรับใบหลักฐานการศึกษาฉบับถาวร (Transcript ตัวจริง) ที่ห้องทะเบียน
 
   
........................................................
........................................................
(........................................................)
(........................................................)
นักศึกษา
นายทะเบียน
วันที่............/............/............
วันที่............/............/............
   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2557 1:41:32